Κλίμακα Δείκτη Ρύπανσης
Meteorological        Service             Under
            Station               Station      Construction

      Meteorological Station          Service Station        Under Construction